Način studiranja: doktorske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju tri godine – šest semestara.

Obim studija: 180 ESPB

Zvanje (stručni naziv): doktor nauka-komunikološke/kulturološke nauke.

Nakon uspešnog završetka doktorskih studija, kandidati stiču sledeće predmetno specifične kompetencije:

  • sposobnost za samostalan naučnoistraživački rad;
  • za problemsko i teorijsko promišljanje teorijskih stanovišta;
  • za pisanje radova i usmeno izlaganje i analizu na odgovarajućem akademskom nivou i naučnom konceptu studija;
  • identifikacija i definisanje značajnih problema medija i kulture i njihovo poziocioniranje u okvirima oblasti interesovanja, u vezi sa savremenim stanjima i bliskim naučnim disciplinama;
  • individualno, samostalno i inovativno promišljanje o teorijama, idejama i problemima u datoj oblasti;
  • aktivno učešće u kritičkim debatama u oblasti društvenih nauka koje su direktno ili indirektno vezane, kako za probleme medija i kulture, tako i za probleme teorije diskursa;
  • kritika i interpretacija radova, tekstova i knjiga iz oblasti medija, kulture i komunikologije.

Moderno zasnovan program doktorskih studija predstavlja garanciju da će studenti po njegovom završetku postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, kulturoloških i komunikoloških fenomena, nepoznanica i celine duha vremena.