Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Sociologija kulture i umetnosti
  • Sociologija masovnih komunikacija

Diplomske akademske studije

  • Kultura i novi mediji

Doktorske studije

  • Teorija kulture 1
  • Teorija kulture 2

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Sociologija
  • Književnost
  • Obrazovanje

Obrazovanje:

Diplomirao je 1976. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odeljenje za sociologiju) sa radom „Ideja društvenog progresa u delima Marksa i Engelsa“. Doktorsku disertaciju je odbranio 1992. godine pod nazivom Politička misao Miloša Crnjanskog i njegovo književno stvaralaštvo (komparacija dve društvene delatnosti).

Profesionalna i akademska karijera:

Od 1976. do 1991. godine radio je kao profesor sociologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji, a od 1991. do 1995. kao istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije u Beogradu. Od 1995. radi kao naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. U zvanje naučnog saradnika biran je 1995. u zvanje višeg naučnog saradnika 1998. a u zvanje naučnog savetnika 2001. U zvanje vanrednog profesora za predmet Kulturologija, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, biran je 2004. godine. U zvanje redovnog profesora za oblast socioloških i filozofskih predmeta biran 2007. na Fakultetu za kulturu i medije. U uređivačkom odboru je sledećih naučnih časopisa: Zbornik za pedagoška istraživanja, Managing Global Transitions (International research Journal), Godišnjaka fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura. Od februara 2013. predsednik Programskog odbora RTS.