vesna_baltezarevic

Lični podaci i kontakt: E-mail: vbaltezarevic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

  • Pravo intelektualne svojine
  • Medijsko pravo 

Doktorske studije

  • Pravo i stvaralaštvo 

Obrazovanje:

Diplomirala na Pravnom fakultetu 1978. i položila Specijalistički ispit 1982. godine. Pravosudni ispit položila je iste godine. Specijalizaciju za PR je završila 2002. Akademski stepen magistra ekonomsko-pravnih nauka stekla je 2005. godine odbranom magistarskog rada sa temom: Odnosi sa javnošću kao funkcija strategijskog menadžmenta, sa posebnim osvrtom na menadžment javne uprave. Akademski stepen doktora pravnih nauka – oblast radno pravo, stekla je 2007. odbranom doktorske disertacije sa temom: Komunikacijski kanali za dijalog sa državom i rešavanje problema mobinga. To je prva doktorska disertacija u Srbiji koja se bavila istraživanjem ove multidisciplinarne oblasti (radno pravo, pravo evropske unije, poslovno pravo, komunikologija…) Profesionalna i akademska karijera: 1979 – 2007 radno je angažovana u PTT Srbija i Telekomu na različitim menadžerskim pozicijama. 2007. zasniva radni odnos na Megatrend univerzitetu – Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, docent – uža oblast Pravne nauke. 2012. Izabrana je za člana EU Akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Salzburgu, Austrija, i imenovana je za delegata za Srbiju. 2015. Izabrana u zvanje redovnog profesora na Megatrend univerzitetu – Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, uža oblast Pravne nauke

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Intelektualno stvaralaštvo, posebno oblast tacitnog znanja
  • Mediji
  • Komunikacija 

Ostalo:

2014. Predsednik Alma Mater Europaea Beograd

2011. Član Udruženja novinara Srbije

2002 – 2006. Predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS).

2006 – 2014. Predsednik Suda časti Udruženja za tržišne komunikacije Srbije.

2016.  Izabrana je za akademskog člana Atinskog instituta za edukaciju i istraživanje za oblast medija i komunikacije

2016. Imenovana za rukovodioca Međunarodne Doktorske škole Univerziteta „Džon Nezbit“.