bpotocan (1)

Lični podaci i kontakt:
Rođen 11. avgusta 1952. u Beloj Crkvi.
Odrastao i školovao se u Beogradu.
bpotocan@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Novinarstvo u štampi (u Beogradu i u Jagodini)
  • Agencijsko novinarstvo (u Beogradu i u Jagodini)
  • Istraživačko novinarstvo (u Beogradu i u Jagodini)

Diplomske akademske studije

  • Novinarstvo u kriznim i vanrednim situacijama (Istraživanje u novinarstvu)

Obrazovanje:

Diplomirao na Filološkom fakultetu, na grupi za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Magistrirao odbranivši rad „Novinske agencije u Srbiji na početku novog milenijuma“ i doktorirao radom pod nazivom „Komunikološki aspekti novinarskog multidisciplinarnog istraživanja – studija slučaja Vronski/Rajevski“ na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta.

Profesionalna i akademska karijera:

Profesionalni je novinar u NIP „Politika“ od 1980. godine. U njenim dnevnim i periodičnim izdanjima radio je bezmalo dve i po decenije, prošavši put od novinara-saradnika, do urednika i zamenika glavnog i odgovornog urednika. U listu „Zadužbina“, izdanju Vukove zadužbine, obavljao je dužnost glavnog i odgovornog urednika. Naporedo s novinarskim bavio se i književnim radom. Član je Udruženja novinara Srbije i Udruženja književnika Srbije. Kao novinar, po pozivu, na Jugoslovenskom institutu za novinarstvo bio je predavač za predmet Jezik novinarskog izražavanja školske 1990/1991. godine. Svoje prve naučne radove objavio je još kao student. I tokom novinarske karijere pozivan je na naučne skupove na kojima je izlagao svoje radove. Od 2005. godine bio je predavač po pozivu na Filozofskom fakultetu, odsek za žurnalistiku, Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici i na Fakultetu humanističkih nauka, odsek za žurnalistiku, Novopazarskog univerziteta u departmanima u Beogradu i u Subotici. Predavao je: izveštaj i izveštavanje, istraživačku kampanju u novinarstvu, uređivanje u medijima, agencijsko novinarstvo, odnose s javnošću. Bio je mentor desetinama diplomaca na ovim fakultetima. Od 2007. godine je na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta. Uz nastavničke dužnosti predsednik je Komisije za kontrolu kvaliteta, predsednik Saveta Fakulteta za kulturu i medije i član uredništva lista „Glasnik“ koji objavljuje Univerzitet.

Oblasti naučnog interesovanja:

Posebno izučava informacijsko-komunikacijske aspekte teorije recepcije, inače legitimno književne teorije, zbog njenih inplikacija na žurnalističku teoriju i praksu. Kao plod takvih proučavanja objavio je monografiju „Od lokalne do globalne informacije – multidisciplinarno istraživanje“.
Malo istraženu oblast agencijskog novinarstva, u teoriji i praksi u Srbiji, proučava u kontekstu njenih planetarnih dometa i neostvarenih mogućnosti. Savremene metode istraživanja u novinarstvu, koje se često poklapaju s istraživanjima u društvenim naukama, nastoji da implementira u agencijsko novinarstvo. Priprema monografiju o agencijskom novinarstvu.

Ostalo:

Na desetine njegovih studenata rade u štampi, na radiju, na televiziji, u novinskim agencijama, kao i na veb portalima u Srbiji, ali i za neke medije u inostranstvu.