Predmeti – modul KULTUROLOŠKE NAUKE

Naziv predmeta Semestar ESPB Status
Teorije kulture 1 I 9 obavezni
Metodologija naučnog istraživanja u kulturi i medijima I 9 obavezni
Priprema i publikovanje naučnog rada I 3 obavezni
Studije modernog diskursa 1 II 9 obavezni
Menadžment i marketing u kulturi II 9 obavezni
Priprema i publikovanje naučnog rada II 3 obavezni
Izborni blok 1.1. (bira se jedan predmet)
Interdisciplinarnost savremene umetnosti i skrivena značenja I 9 izborni
Kreativnost i kulturna baština I 9 izborni
Kulturno nasleđe Evrope I 9 izborni
Izborni blok  1.2. (bira se jedan predmet)
Ličnost, društvo i kultura II 10 izborni
Semiologija II 10 izborni
Postmoderne teorije umetnosti i medija II 10 izborni
Teorije kulture  2 III 8 obavezni
Studije modernog diskursa 2 III 8 obavezni
Priprema i publikovanje naučnog rada III 4 obavezni
Izborni blok 1.3. (biraju se dva predmeta)
Teorija vizuelne kulture i komunikacije III 6 izborni
Primenjena etika III 6 izborni
Istraživanje pristupa u medijatizaciji kulture i umetnosti III 6 izborni
Međunarodnopravna zaštita kulturnog i prirodnog nasleđa III 6 izborni
Izborni blok 1.4. (biraju se dva predmeta)
Pravo i stvaralaštvo IV 6 izborni
Kulturne studije i medijski diskurs IV 6 izborni
Upravljanje krizama i konfliktima u kulturi IV 6 izborni
Savremeni međunarodni odnosi i kultura IV 6 izborni
Izrada projekta doktorske disertacije IV 10 obavezni
Priprema doktorske disertacije 1 IV 10 obavezni
Priprema doktorske disertacije 2 V 17 obavezni
Priprema, izrada rada i učešće na naučnom skupu V 3 obavezni
Izrada doktorske disertacije 1 V 10 obavezni
Izrada doktorske disertacije 2 VI 20 obavezni
Odbrana doktorske disertacije VI 10 obavezni

Predmeti – modul KOMUNIKOLOŠKE NAUKE

Naziv predmeta Semestar ESPB Status
Teorije komunikacije 1 I 9 obavezni
Metodologija naučnog istraživanja u kulturi i medijima I 10 obavezni
Priprema i publikovanje naučnog rada I 3 obavezni
Studije modernog diskursa 2 II 9 obavezni
Menadžment masovnih medija II 9 obavezni
Priprema i publikovanje naučnog rada 3
Izborni blok 2.1. (bira se jedan predmet)
Geopolitika i međunarodno komuniciranje I 9 izborni
Interdisciplinarnost savremene umetnosti i skrivena značenja I 9 izborni
Kulturno nasleđe Evrope I 9 izborni
Izborni blok 2.2. (bira se jedan predmet)
Ličnost, društvo i kultura II 9 izborni
Semiologija II 9 izborni
Postmoderne teorije umetnosti i medija II 9 izborni
Teorije komunikacije 2 III 8 obavezni
Studije modernog diskursa 2 III 8 obavezni
Priprema i publikovanje naučnog rada III 4 obavezni
Izborni blok 2.3. (biraju se dva predmeta)
Teorija vizuelne kulture i komunikacije III 6 izborni
Primenjena etika III 6 izborni
Istraživanje pristupa u medijatizaciji kulture i umetnosti III 6 izborni
Međunarodnopravna zaštita kulturnog i prirodnog nasleđa III 6 izborni
Izborni blok 2.4. (biraju se dva predmeta)
Savremeni medijski sistemi III 6 izborni
Regulacija i novi mediji III 6 izborni
Upravljanje odnosima s javnošću III 6 izborni
Kvantitativna i kvalitativna istraživanja medijskih sadržaja III 6 izborni
Izrada projekta doktorske disertacije IV 10 obavezni
Priprema doktorske disertacije 1 IV 10 obavezni
Priprema doktorske disertacije 2 V 17 obavezni
Priprema, izrada rada i učešće na naučnom skupu V 3 obavezni
Izrada doktorske disertacije 1 V 10 obavezni
Izrada doktorske disertacije 2 VI 20 obavezni
Odbrana doktorske disertacije VI 10 obavezni