Fakultet za kulturu i medije ima precizno utvrđene zadatke i ciljeve, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Fakultet je javna i autonomna visokoškolska ustanova čiji je osnovni zadatak da u vremenu velikih društvenih promena naučno kompetentno, akademski jasno i društveno odgovorno objedini obrazovne, naučne i stručne metode i postupke, kojima doprinosi formiranju  sveobuhvatne, sistematizovane, naučno i stručno zasnovane projekcije sveta i položaja čoveka u njemu.

Osnovni zadaci Fakulteta pokazuju njegovu društvenu opravdanost – obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja u oblasti kulture, medija, žurnalistike i odnosa s javnošću. To su pretpostavke za stvaranje  stručnjaka kompetentnih da odgovorno i kreativno upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima.

Razvojni prioriteti Fakulteta se prepoznaju u obezbeđivanju međunarodno konkurentnog obrazovnog procesa koji će doprineti ravnopravnom medijskom obrazovanju stanovništva, međunarodnom repozicioniranju domaće kulture, komunikacionog prostora i društva, uz adekvatno reagovanje na izazove različitih oblika duhovnog, ekonomskog i medijskog stvaralaštva.

Ciljevi Fakulteta proizlaze iz osnovnih zadataka: prenošenje stručnih i naučnih znanja i veština iz oblasti kulturoloških nauka i komunikologije; razvoja struke i nauke; obrazovanja stručnog podmlatka; pružanja mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se usavršavaju tokom života.

Ciljevi Fakulteta su usmereni ka ostvarivanju konkretnih rezultata: formiranje obrazovanih stručnjaka sposobnih da primene stečena znanja i veštine u domaćoj i međunarodnoj praksi; da ih prenesu na druge i podstaknu razvoj kulturoloških i medijskih profesija; razvijaju sopstvenu karijeru, permanentno se obrazujući uz rad. Poseban rezultat se očekuje u prohodnosti studenata ka diplomskim akademskim studijama.

Jednovremeno, ciljevi Fakulteta predstavljaju osnovu za kontrolu njegovog rada, što se ostvaruje uvedenim Sistemom kvaliteta. Ciljevi su konkretni, merljivi i uporedivi; ostvarivi su jer su društveno opravdani i usklađeni sa mogućnostima Fakulteta, te bliže određuju njegovu delatnost.

Aktivnosti Fakulteta, uključuju razvoj studijskih programa, u skladu su sa utvrđenim zadacima i ciljevima osnovnog akademskog obrazovanja. Fakultet redovno preispituje osnovne zadatke i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i rasporedu sredstava.

Fakultet realizuje nastavu na svim studijskim nivoima: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije kulturološkog i komunikološkog usmerenja.

Studijski programi na osnovnim akademskim studijama:

  • novinarstvo
  •  menadžment u kulturi i medijima
  • odnosi s javnošću

Studijski programi na diplomskim akademskim studijama-master:

  • novinarstvo
  • menadžment u kulturi i medijima
  • odnosi s javnošću

Studijski programi na doktorskim studijama:

  • kulturološke nauke
  • komunikološke nauke  

Koncept studija i studijski programi u potpunosti  su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i akreditovani kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (dokumenta dostupna na sajtu FKM).