Obavezni predmeti
Teorija modernosti infolist
Odnosi s javnošću infolist
Etika javnog komuniciranja infolist
Menadžment u elektronskim medijima infolist
Upravljanje istraživanjem i razvojem infolist
Interkulturni menadžment infolist
Upravljanje ljudskim resursima infolist
Izborni predmeti