Obavezni predmeti
Poslovna informatika infolist
Pravo intelektualne svojine infolist
Finansijski menadžment u kulturi i medijima infolist
Teorije javnog mnenja infolist
Komunikacija i kultura infolist
Menadžment pozorišne i muzejske delatnosti infolist
Izborni predmeti
Menadžment u izdavačkoj delatnosti infolist
Menadžment u likovnoj i muzičkoj delatnosti infolist