jasna_djordjevic

Biografija

Јасна Ђорђевић је рођена 1991. године у Лесковцу, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Факултету за културу и медије Универзитета „Џон Незбит“ у Београду, на смеру Односи с јавношћу. Мастер студије у научној области Комуникологија завршила је на истом факултету и стекла звање дипломирани комуниколог-мастер. Докторанд је на Факултету за културу и медије у научној области Комуникологија. Три године радила је као новинар-сарадник у онлајн магазину „Wannabeˮ. У школској 2014/2015. години стекла је звање студента-демонстратора на Факултету за културу и медије на предмету Односи с јавношћу.