Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti biće održan u petak, 27.04.2018. godine, prema sledećem rasporedu:

I grupa (Menadžment u kulturi i medijima, Novinarstvo), s početkom u 9:30 sati

II grupa (Odnosi s javnošću), s početkom u 11:30 sati.

Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju odgovor na postavljeno pitanje (daju pregled sadržaja navedene lekcije). Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Teme za pripremu I kolokvijuma:

  • Izmena paradigme
  • Boja u impresionizmu i neoimpresionizmu
  • Teorija boje (fizička svojstva, harmonija boja, kontrast boja)
  • Razumevanje kompozicije u slikarstvu rane moderne
  • Elementi kompozicije
  • Kompozicijska načela
  • Razumevanje prostora u slikarstvu rane moderne
  • Vreme u likovnom delu

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: