Poštovane kolege studenti,

u letnjem semestru tekuće školske godine registrovano je naglašeno odsustvovanje studenata sa nastave. Moja je dužnost da vas u ime uprave Fakulteta podsetim i upozorim na značaj i obavezu pohađanja nastave u okviru Bolonjskog procesa studiranja.

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije u Srbiji je, pre nešto više od jedne decenije, otpočeo  Bolonjski proces koji ima za cilj kreiranje jedinstvenog evropskog sistema univerzitetske nastave. Njegova suština je definisana Evropskim sistemom prenosivih bodova (ESPB) ili na engleskom European Credit Transfer System (ECTS). To je  jedinstven sistem kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenta u sticanje znanja, sposobnosti i veština (ishodi učenja) predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa.

Republika Srbija je 2005. godine usvojila novi Zakon o visokom obrazovanju, koji je usaglašen s principima Bolonjskog procesa.

Zakon o visokom obrazovanju obavezuje nastavnike da kontinuirano prate rad studenta tokom semestra. Ako se svaki predmet vrednuje sa 100 poena, najmanji obim predispitnih obaveza koje se mogu ispuniti tokom semestra je 30, a najviše 70 poena. Naravno, poeni se stiču samo ukoliko se, na način koji je predviđen programom, uspešno ispune predispitne obaveze.

U ukupan broj od 100 poena ulaze poeni za: aktivnost i rad na predavanjima i vežbama, seminarski radovi, samostalni radovi, praktični i rad na terenu, kolokvijumi i ispit. Sa činjenicom koliko konkretno svaka od navedenih aktivnosti nosi poena, nastavnici su upoznali  studente  na početku pohađanja predmeta, a isti kriterijumi su sadržani u kartonu svakog predmeta koji je javno dostupan na sajtu Fakulteta.

Prilaganjem potvrde o zaposlenju studentima je omogućeno da opravdaju svoje odsustvo sa nastave.

U interesu je  studenata da se pridržavaju odredaba Bolonjskog procesa, što podrazumeva i redovnije  prisustvo na nastavi.

Hvala vam što ćete uvažiti ovo podsećanje!

                                                                      Dekan Fakulteta za kulturu i medije

                                                                      Prof. dr Dragan Nikodijević

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: